🇹🇭 ภูมิใจผลิตในประเทศไทย | โทรหาเรา +66 (0)98 820 3550 | Bangkok, Chonburi, Rayong

นโยบายการรับประกันและการคืนสินค้า

Plymovent GmbH จะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามดุลยพินิจหากผลิตภัณฑ์ Plymovent หรือส่วนประกอบใดๆที่ผลิตโดย Plymovent พิสูจน์ได้ว่ามีข้อบกพร่องที่เกิดจากฝีมือของช่างหรือวัสดุภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่จัดส่ง ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าและแรงงาน แรงงานที่ใช้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Plymovent, ดำเนินการโดย Plymovent ด้วยทีมงานติดตั้งของบริษัทหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต,จะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา (1) ปี

ผลิตภัณฑ์ท่อยางทุกชนิดจะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา (1) ปี

มอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิดจะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา (1) ปี

ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไส้กรอง,ชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับไฟฟ้าและอื่น ๆ จะไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดต่อผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งาน การใช้และ / หรือการใช้ในทางที่ผิดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจาก​Plymovent โดยพนักงานและหรือลูกค้า การใช้และ / หรือการใช้ในทางที่ผิดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจาก​Plymovent โดยพนักงานและหรือลูกค้า การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะถูกยกเลิกในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ซื้อทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานขายของ  Plymovent ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเครดิตของลูกค้า

ข้อตกลง:

ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระโดย Plymovent ,ถ้ามี

การคืนสินค้า:

ไม่รับคืนสินค้าหากไม่มีเอกสารส่งคืนสินค้า เลขที่

เลขที่เอกสารส่งคืนสินค้าจำเป็นต้องใช้ในการส่งคืนสินค้าทุกชนิด

สินค้าอาจถูกส่งคืนแบบจ่ายเงินล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขของ Plymovent

I.

สินค้าถูกส่งคืนโดยผู้ซื้อดั้งเดิม .

II.

วันที่ระบุบนสินค้าที่ทำการส่งคืนต้องไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ทำการจัดส่งสินค้าครั้งแรก

III.

ต้องไม่ใช่สินค้าที่เลิกผลิต, ล้างสต๊อค หรือสั่งทำพิเศษ

IV.

สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้งาน, อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอยู่ในสภาพใหม่ที่นำไปขายได้

ค่าธรรมเนียม:

ค่าธรรมเนียมในการเรียกสินค้ากลับจำนวน 25% จะถูกเรียกเก็บสำหรับอุปกรณ์ที่ส่งคืนทุกชนิด

การจัดส่งสินค้า:

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดส่งทั้งหมด สําหรับลูกค้าทุกราย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะถูกจัดส่งจากโรงงานของเราในเมืองอัลลัคมาร์, ประเทศเนเธอร์แลนด์ บางโอกาส Plymovent อาจเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าเฉพาะรุ่น ในกรณีนี้การจัดส่งฟรีหมายถึงทั่วประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกส่งไปเรียกเก็บกับลูกค้า (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

สินค้าส่งคืนทั้งหมดจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:

การเรียกร้องค่าทดแทนต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าจะต้องทำการยื่นต่อผู้ให้บริการขนส่ง การเรียกร้องค่าทดแทนต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าจะต้องทำการยื่นต่อผู้ให้บริการขนส่ง

การกำหนดราคา:

ราคา,การรับประกันและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า